Achterstallige pensioenpremies

Hof Amsterdam GHAMS:2016:524:

Deze zaak gaat over het premievrij maken van de pensioenopbouw door de verzekeraar bij premieachterstand. De vraag is wanneer is er voldoende inspanning geleverd door de verzekeraar om een pensioencontract premievrij te mogen maken.

Een werkgever heeft een verzekerde pensioenregeling bij Generali. Generali stuurde maandelijkse premieoverzichten. Op 18-04-2013 is de eerste brief met een melding van de betalingsachterstand verzonden. Op 13-06-2013 is er e-mail contact geweest tussen de werkgever en Generali met de mededeling dat er geen accountantsverklaring over de financiĆ«le situatie verzonden kon worden, omdat de accountant pas werkzaamheden gaat verrichten, nadat de achterstallige nota’s bij de accountant zijn voldaan. Op 28-06-2013 is er een aanmaning verzonden en gelijktijdig een brief aan de werknemers met daarin de gevolgen en procedure van achterstallige premies. Op 16-10-2013 zijn de pensioenpolissen premievrije gemaakt per 01-01-2013.

Een werknemer is het hier niet mee eens en spant een zaak aan tegen Generali. Generali is door de kantonrechter in het ongelijk gesteld. Volgens de kantonrechter had Generali gerechtelijke stappen moeten nemen (dagvaarding of faillissementsaanvraag) en pas als dat niet tot betaling leidt, dan mag de pensioenopbouw premievrij gemaakt worden. De kantonrechter vindt de twee verzonden brieven niet voldoende en de kantonrechter vindt dat het e-mailcontact niet onder de de contacten conform artikel 29 thuis horen.

In deze zaak voor het Hof Amsterdam stelt Generali dan ook twee vragen:

1) Welke aantoonbare inspanningen heeft Generali verricht?
2) Heeft Generali voldaan aan de inspanningsplicht van artikel 29 PW?

Ad 1: Het hof oordeelt, in tegenstelling tot de kantonrechter, dat de e-mail contacten wel onder de contacten geschaard moeten worden.

Ad 2: Het Hof oordeelt hierover: De aan de pensioenverzekeraar in artikel 29 lid 2 Pensioenwet opgelegde inspanningsverplichting is aldus veeleer te beschouwen als een door de werkgever ernstig te nemen aantoonbare waarschuwing van de verzekeraar dat bij niet betaling de pensioenaanspraken van de betrokken werknemers in het gedrang zullen komen, maar beoogt niet aan een verzekeraar de verplichting op te leggen via een gerechtelijke weg de achterstallige premies te trachten te incasseren. Integendeel, aangenomen mag worden dat zodanige maatregelen binnen dit tijdvak – hoge uitzonderingen daargelaten – er niet toe leiden dat de achterstallige premie alsnog wordt ontvangen, terwijl de terugwerkende kracht waarmee de verzekeraar de pensioenopbouw mag staken beperkt is tot een periode van vijf maanden.

Conclusie: Generali heeft voldaan aan de inspanningsverplichting en heeft de contracten premievrij mogen maken.

De werkgever had de premiebetaling aan de pensioenregeling eerder moeten stopzetten. Dat mag alleen als er een betalingsvoorbehoud in de pensioenregeling is opgenomen. Hierbij is het van belang, dat de werknemersbijdrage doorbetaald moet worden!

Bij oplopende betalingsachterstanden, is het dan ook zaak om de mogelijkheden te onderzoeken voor het verlagen van de premieafdracht of voor het volledig stopzetten van de pensioenregeling. Hierbij is het van belang dat de wettelijke (on)mogelijkheden goed in de gaten gehouden worden.

 

 

< Ga terug naar het Nieuwsoverzicht